બસ હવે

Image result for google.com/images of due drops

      હું કોણ છું પુછું વારંવાર થાકી બસ હવે

      ફેરા ફરીફરી, કોઇ તો કહો પામી બસ હવે

        ઝાકળનું બિન્દુ એક પર્ણૅ પોઢી મલકાય

       જાય ઉડી, આવીશ સવારે પાકી બસ હવે

          પર્ણો ઉંચે સૂરજ ભણી જોઇ પૂછે આ શું?

          આવશે,જુવો વાટ થોડી રાત બાકી બસ હવે

                      

              પાષાણ હું,ટાંકણું મારી, ઘડી રહી છું મુજને

              સ્વપ્નમાં ઢંઢોળી, તે જગાડી બસ હવે

              જીજ્ઞાસા તારી પહોંચી ઉંચા શિખરની ટૉચે

             જામગરી તારી તણખા પ્રકાશી બસ હવે

               હું કોણ છુ મુક ખોજ પડતી માન મારું વચન 

              તું છે તે હું, ને હું છું તું, લે તું જાણી બસ હવે

                      

                             

                   

 

                      

                             

                   

About Dr Induben Shah

Retired Physician enjoy reading and writing.
This entry was posted in ગઝલ. Bookmark the permalink.

4 Responses to બસ હવે

  1. Devika Dhruva કહે છે:

    રદીફ અને કાફિયા બરાબર. હવે છંદમાં ગૂંથો તો મઝા આવે.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s